Ener­gie­ge­bruik per sec­tor

Energiegebruik per sector

To­taal­beeld

Energiegebruik in 2017 bedraagt 17.787 TJ

Het totale energiegebruik in Groningen bedraagt 17.787 TJ in 2017. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in Groningen.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2017 | Totaal: 17.787 TJ

Constant energiegebruik in de periode 2014 t/m 2017

De omvang van het energiegebruik in Groningen is in de periode 2014 t/m 2017 vrijwel constant gebleven. Tegelijk is de gemeente in omvang gegroeid, van 224.578 in 2014 tot 229.494 inwoners op 1 januari 2017. Het energiegebruik in 2014 was fors lager dan dat van 2013, omdat 2013 een relatief koud jaar was. Het energieverbruik door bedrijven is gedaald, het is niet bekend wat hier de oorzaak van is. Tegelijk is het energiegebruik in de mobiliteit gestegen. Het energiegebruik door woningen hangt sterk samen met de gemiddelde jaartemperatuur. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het energiegebruik per categorie in de jaren 2013 t/m 2017.

Figuur: Ontwikkeling energiegebruik per categorie

------------------------------

Bronnen:  Rijkswaterstaat (Klimaatmonitor en rapport Afvalverwerking in Nederland), CBS (Statline), Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Suiker Unie en Attero - bewerking E&E advies

Wo­nin­gen

In 2017 is 5.573 TJ aan energie gebruikt in woningen. Dit is 31% van het totale energiegebruik in Groningen. Het gemiddelde energiegebruik per woning is lager dan in Nederland. Dit komt mede door het hoge aantal studenten waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte in Groningen onder het landelijke gemiddelde ligt. Gas vormt 80% van het totale energiegebruik van huishoudens in 2016 en elektriciteit 18%. Het aandeel van hernieuwbare warmte (uit zon, biomassa, bodem en buitenlucht) bedraagt ruim 2%. De hoeveelheid hernieuwbare warmte is in de periode 2013 t/m 2017 met 20% gestegen. Doordat ook de totale energievraag is gegroeid, is het hernieuwbare aandeel in het energiegebruik van huishoudens amper gegroeid.

De gemiddelde fossiele warmtevraag van woningen in de gemeente is gedaald van 111 kWh/m2/j in 2012 tot 104 kWh/m2/j in 2017. Hierbij is gecorrigeerd voor temperatuurschommelingen.

Figuur: Opbouw energiegebruik huishoudens (TJ) in 2017 | Totaal 5.573 TJ

Biomassa is de voornaamste bron van duurzame energie in woningen. Het gaat hier om verbranding van 85 TJ aan hout en houtskool. Daarnaast ontvangen sommige woningen warmte uit een aantal WKO-installaties. Er wordt vanuit bekende installaties 17,6 TJ aan warmte geleverd, en 0,6 TJ aan koude. In totaal wordt er 5,2 TJ aan elektriciteit gebruikt om deze warmte en koude te produceren.

Disclaimer: De hier genoemde WKO-installaties leveren warmte aan gebouwen met zowel woningen als kantoren. Het precieze aandeel warmtelevering aan kantoren is op dit moment onbekend. Omdat het om relatief kleine hoeveelheden gaat, kiezen we ervoor om het totaal voorlopig onder Woningen te plaatsen. In de toekomst willen we beter in kaart brengen hoeveel warmte aan kantoren wordt geleverd.

Be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Bedrijven en instellingen hebben in 2017 7.851 TJ aan energie verbruikt. Dit is 44% van het energiegebruik in de gemeente Groningen. Groningen heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de regio en telt een aantal grote werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, gemeentelijke organisatie, DUO en Gasunie. Hoewel Groningen in de afgelopen decennia is getransformeerd tot een diensteneconomie, is ook de industrie nog steeds een grote energiegebruiker. Het energiegebruik van de categorie bedrijven en instellingen is in zowel 2015 als 2016 fors gedaald, ondanks de aantrekkende economie. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is. 

Figuur: Verdeling energiegebruik bedrijven en instellingen in 2017

ETS- en niet-ETS

Wanneer we de ETS-sectoren niet meerekenen, gebruikten Groningse bedrijven en instellingen in 2017 1.882,7 TJ aan gas en 2.358,0 TJ aan elektriciteit. Hiervan is 41,8 TJ aan gas- en minstens 2,6 TJ aan elektriciteitgebruik toe te schrijven aan de landbouw-, bosbouw- en visserijsector. Biomassaketels bij bedrijven en instellingen leveren jaarlijks 59 TJ aan warmte. WKO levert in deze sector jaarlijks 82 TJ aan warmte op. Van het elektriciteitsverbruik in deze sector wordt naar schatting 24 TJ gebruikt door de WKO-installaties.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke gebouwen en installaties gebruikten in 2017 114,3 TJ aan elektriciteit en 98,0 TJ aan gas. Van de elektriciteit wordt 26 TJ gebruikt in de openbare verlichting. In de afgelopen jaren is het totale energiegebruik door de gemeentelijke organisatie gedaald. De gemeente Groningen koopt al haar stroom groen in.

Mo­bi­li­teit

De categorie Mobiliteit is verantwoordelijk voor 4.363 TJ aan energiegebruik, een kwart van het energiegebruik in Groningen. Belangrijke vervoersaders in de gemeente Groningen zijn de A28, de A7 en de ringweg. Daarnaast is Groningen een belangrijk OV-knooppunt in Noord-Nederland voor zowel busvervoer als treinvervoer en beschikt Groningen over een binnenhaven voor watergebonden bedrijvigheid.

De landelijke groei van energiegebruik door de mobiliteit is gehanteerd voor de cijfers van 2017. Onderstaande figuur toont de opbouw van het energiegebruik in de categorie Mobiliteit. Hieruit blijkt dat het wegverkeer veruit het grootste aandeel heeft in het energiegebruik binnen deze categorie. 

Figuur: Opbouw energiegebruik verkeer en vervoer (TJ) in 2016 | Totaal 4.254 TJ

Het wegverkeer in 2017 (exclusief A7 en A28) en brandstoffengebruik door de gemeentelijke organisatie is samengevat in de tabel hieronder.

Gebruik wegbrandstoffen 2017 (TJ)

Gebruik wegbrandstoffen 2017 (TJ)
  Totaal wegen (excl. snelwegen) Gemeentelijke organisatie
Diesel 1180 47
Benzine 1488 1,8
LPG 45 0,14
CNG 13 0,75
Elektriciteit 6 0
Waterstof 0,032 0,032