Ener­gie­ge­bruik per sec­tor

Energiegebruik per sector

To­taal­beeld

Energiegebruik in 2018 bedraagt 17.545 TJ

Het totale energiegebruik in Groningen bedraagt 17.545 TJ in 2018. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in Groningen.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2018 | Totaal: 17.545 TJ

Stabiel energiegebruik in de laatste jaren

De omvang van het energiegebruik in Groningen is de laatste jaren vrijwel constant gebleven. In 2017 was het totale energieverbruik 17.707 TJ, dit is in 2018 gedaald met 0,91% naar 17.545 TJ. Tegelijkertijd is het aantal inwoners en bedrijven in deze periode wel gegroeid. Het energieverbruik door bedrijven is gedaald, het is niet bekend wat hier de oorzaak van is. Tegelijk is het energiegebruik in de mobiliteit gestegen. Het energiegebruik in woningen is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het energiegebruik per categorie in de jaren 2013 t/m 2018. Hierbij is gecorrigeerd voor jaarlijkse temperatuurschommelingen.

Figuur: Ontwikkeling energiegebruik per categorie

------------------------------

Bronnen:  Rijkswaterstaat (Klimaatmonitor en rapport Afvalverwerking in Nederland), CBS (Statline), Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Suiker Unie en Attero - bewerking E&E advies

Wo­nin­gen

In 2018 is 5.514 TJ aan energie gebruikt in woningen. Dit is 31% van het totale energiegebruik in Groningen. Het energieverbruik van woningen is in 2018 met 0.7% gedaald ten opzichte van 2017. In 2017 was het energieverbruik van woningen 5.553 TJ. Het gemiddelde energiegebruik per woning is lager dan in Nederland. Dit komt mede door het hoge aantal studenten waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte in Groningen onder het landelijke gemiddelde ligt. Gas vormt 80% van het totale energiegebruik van huishoudens en elektriciteit 17%. Het aandeel van hernieuwbare warmte (uit zon, biomassa, bodem en buitenlucht) bedraagt ongeveer 3%. De hoeveelheid hernieuwbare warmte is in de periode 2013 t/m 2018 met 35% gestegen. Doordat ook de totale energievraag is gegroeid, is het hernieuwbare aandeel in het energiegebruik van huishoudens amper gegroeid.

De gemiddelde fossiele warmtevraag van woningen in de gemeente is gedaald van 111 kWh/m2/j in 2012 tot 103 kWh/m2/j in 2018. Hierbij is wederom rekening gehouden met temperatuurschommelingen van jaar tot jaar.

Figuur: Opbouw energiegebruik huishoudens (TJ) in 2017 | Totaal 5.514 TJ

Biomassa is de voornaamste bron van duurzame energie in woningen. Het gaat hier om verbranding van 88 TJ aan hout en houtskool. Daarnaast ontvangen sommige woningen warmte uit een aantal WKO-installaties. Er wordt vanuit bekende installaties 17,6 TJ aan warmte geleverd, en 0,6 TJ aan koude. In totaal wordt er 5,2 TJ aan elektriciteit gebruikt om deze warmte en koude te produceren.

Disclaimer: De hier genoemde WKO-installaties leveren warmte aan gebouwen met zowel woningen als kantoren. Het precieze aandeel warmtelevering aan kantoren is op dit moment onbekend. Omdat het om relatief kleine hoeveelheden gaat, kiezen we ervoor om het totaal voorlopig onder Woningen te plaatsen. In de toekomst willen we beter in kaart brengen hoeveel warmte aan kantoren wordt geleverd.

Be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Bedrijven en instellingen hebben in 2018 7.640 TJ aan energie verbruikt. Dit is 44% van het energiegebruik in de gemeente Groningen. Het energieverbruik van bedrijven en instellingen is in 2018 gedaald met 1,6% van 7.765 TJ in 2017 naar 7.640 TJ in 2018. Groningen heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de regio en telt een aantal grote werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, gemeentelijke organisatie, DUO en Gasunie. Hoewel Groningen in de afgelopen decennia is getransformeerd tot een diensteneconomie, is ook de industrie nog steeds een grote energiegebruiker. Het energiegebruik van de categorie bedrijven en instellingen is in de afgelopen jaren fors gedaald. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is. 

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke gebouwen en installaties gebruikten in 2018 100,4 TJ aan elektriciteit en 171,9 TJ aan gas. In het afgelopen jaar is het totale energieverbruik door de gemeentelijke organisatie gedaald. De gemeente Groningen koopt al haar stroom groen in.  

Mo­bi­li­teit

De categorie Mobiliteit is verantwoordelijk voor 4.389 TJ aan energiegebruik in 2017, een kwart van het energiegebruik in Groningen. Het energieverbruik is in 2017 gestegen met 2,9% ten opzichte van 2016, in 2016 bedroeg het energieverbruik van de sector mobiliteit 4.265 TJ. Er zijn nog geen gegevens voor 2018 beschikbaar. Voor het bepalen van het totale energiegebruik en de totale CO2 uitstoot is de aanname gehanteerd dat het energiegebruik in de categorie Mobiliteit in 2018 gelijk is aan 2017. Belangrijke vervoersaders in de gemeente Groningen zijn de A28, de A7 en de ringweg. Daarnaast is Groningen een belangrijk OV-knooppunt in Noord-Nederland voor zowel busvervoer als treinvervoer en beschikt Groningen over een binnenhaven voor watergebonden bedrijvigheid. Onderstaande figuur toont de opbouw van het energiegebruik in de categorie Mobiliteit. Hieruit blijkt dat het wegverkeer veruit het grootste aandeel heeft in het energiegebruik binnen deze categorie. 

Het brandstoffengebruik door de gemeentelijke organisatie is samengevat in de tabel hieronder.

Figuur: Opbouw energiegebruik verkeer en vervoer (TJ) in 2017 | Totaal 4.389 TJ

Gebruik wegbrandstoffen 2018 (TJ)

Gebruik wegbrandstoffen 2018 (TJ)
Brandstof 2014 2015 2016 2017 2018
LPG (liter) 10.000 8.000 6.500 5.600 4.000
Benzine (liter) 65.000 50.000 41.000 43.000 41.000
Diesel (liter) 105.000 400 0 0 0
GTL (liter) 1.190.000 1.320.000 1.329.000 1.285.000 1.290.000
Aardgas (kg) 10.000 11.500 40.000 15.000 12.300
AD Blue (liter) 0 0 15.000 21.000 19.200
Waterstof (kg) 0 0 0 270 1.100