CO₂-uit­stoot per sec­tor

CO₂-uitstoot per sector

Overzicht CO₂-emis­sies in Gro­nin­gen

1.234 kton CO2-uitstoot

in 2018
 • Bedrijven, burgers en instellingen in Groningen waren in 2018 verantwoordelijk voor de uitstoot van 1.234 kton CO2 uit. Dit is 0,67% van de uitstoot van Nederland.
 • In 2017 was de uitstoot van deze partijen 1.253 kton CO2, in 2018 is de uitstoot dus met 1,49% gedaald. 
 • CO2 is een belangrijk broeikasgas, en zorgt voor klimaatverandering. Partners van het platform Groningen CO2-neutraal 2035 willen dat Groningse partijen in 2035 niet meer verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van fossiele CO2.
 • Van de uitstoot is ongeveer een kwart afkomstig van woningen, een kwart van mobiliteit en de helft van bedrijven.

Historische CO₂-uitstoot Groningen

CO₂-uitstoot en energiegebruik

In de CO2-monitor kijken we alleen naar energetische CO2-uitstoot. We laten niet-energetische CO2-uitstoot achterwege. Ook kijken we niet naar andere broeikasgassen, die soms veel sterker zijn dan CO2. Waarom doen we dit?

Niet-energetische uitstoot

Niet alle CO2-uitstoot hangt direct samen met energiegebruik. Er komt wereldwijd ook veel niet-energetisch CO2 vrij, bijvoorbeeld bij stortplaatsen, in de bouw, door de zware industrie, of uit veenweidegebieden. In Groningen speelt dit maar een kleine rol. Hierdoor geeft het voldoende inzicht om te kijken naar energetische CO2-uitstoot.

Andere broeikasgassen

Sommige gassen zijn een veel sterker broeikasgas dan CO2. Methaan is bijvoorbeeld vijfentwintig maal zo sterk als CO2, lachgas driehonderd maal zo sterk. Beide gassen komen voornamelijk vrij in de landbouw, in veel kleinere hoeveelheden dan CO2. Uit cijfers van de Nederlandse Emissieregistratie blijkt dat de uitstoot van lachgas in de gemeente Groningen (nieuwe indeling) bijna 180.000 kg bedraagt in 2017. Dit komt overeen met bijna 53,5 kton CO- equivalenten. Het betreft voornamelijk uitstoot door de landbouw (82% van het totaal). De uitstoot van methaan bedraagt 5,8 miljoen kg. Dit komt overeen met 145 kton CO- equivalenten. Uitstoot van methaan vindt voornamelijk plaats in de afvalsector (52%) en landbouw (31%).

Lees meer

Wo­nin­gen

 • Woningen in Groningen waren in 2018 verantwoordelijk voor de uitstoot van 351 kton CO2. Dit was 28% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente Groningen.
 • De uitstoot van woningen in 2017 was 358 kton CO2. In 2018 is de uitstoot dus met 1,72% gedaald ten opzichte van 2017. 
 • Gasgebruik zorgt voor ruim twee derde van de CO2-uitstoot. De rest van de CO2 komt vrij bij de productie van de gebruikte elektriciteit. Uitstoot door houtkachels, pelletkachels, barbecues, etc. tellen we niet mee. Dit is 'kortcyclisch CO2': wanneer de brandstof uit goedbeheerde bossen afkomstig is, wordt de CO2 opnieuw opgenomen bij de hergroei van de bomen.
 • Groningen heeft in de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 als doel gesteld om de CO2-uitstoot door woningen in 2023 fors te verlagen ten opzichte van 2015. Het doel is emissie van maximaal 250 kton. De CO2-uitstoot in 2018 is gedaald met 2,5% ten opzichte van 2015.
 • Zie onderstaande grafiek voor de historische ontwikkeling van de uitstoot. De totale emissie is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal inwoners is sinds 2010 gegroeid, waardoor de woninggebonden CO2-uitstoot per inwoner 11% is gedaald sinds 2012.
 • Klik hier voor meer informatie over energiegebruik in woningen.

Historische ontwikkeling CO₂-uitstoot (kton) woningen

Be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

 • Groninger bedrijven en instellingen waren in 2018 verantwoordelijk voor de uitstoot van 568 kton CO2. Dit is 46% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente Groningen.
 • Hiervan is ruim de helft het gevolg van gasgebruik. De rest is vrijgekomen bij de productie van de gebruikte elektriciteit. Uitstoot door biomassaketels tellen we niet mee. Dit is 'kortcyclisch CO2': wanneer de brandstof uit goed beheerde bossen afkomstig is, wordt de CO2 opnieuw opgenomen bij de hergroei van de bomen.
 • Groningen heeft als doel om de CO2-uitstoot door bedrijven en instellingen in 2023 bijna 40% te verlagen ten opzichte van 2015. Het doel is emissie van maximaal 360 kton.
 • De  CO2-uitstoot in 2018 is gedaald ten opzichte van 2017 en 2015. In 2017 was de CO2-uitstoot 581 kton, er is dus een daling van 2,16% gerealiseerd. Ten opzichte van 2015 is de CO2-uitstoot  met 3,81% gedaald van 591 kton COnaar 568 kton CO2
 • Zie onderstaande grafiek voor de historische ontwikkeling van de uitstoot.
 • Klik hier voor meer informatie over energiegebruik bij bedrijven en instellingen.

Historische ontwikkeling CO₂-uitstoot bedrijven en instellingen (kton)

Mo­bi­li­teit

 • Verkeer en vervoer in Groningen heeft in 2017 gezorgd voor de uitstoot van 315 kton CO2. Dit is 25% van de totale CO2-uitstoot in de gemeente Groningen. Er zijn nog geen regionale cijfers voor 2018 beschikbaar, daarom is de aanname gehanteerd dat de uitstoot in 2018 gelijk is aan het voorgaande jaar.
 • Ongeveer een kwart hiervan vindt plaats op de snelwegen, de A7 en A28.
 • Groningen heeft als doel om de CO2-uitstoot door mobiliteit in 2023 10% lager te hebben dan in 2015. Het gaat om een besparing van 30 kton. De CO2-uitstoot in 2017 is gestegen met ruim 5% ten opzichte van 2015. 
 • Zie onderstaande grafiek voor de historische ontwikkeling van de CO2-uitstoot in de mobiliteit.
 • Klik hier voor meer informatie over energiegebruik in de mobiliteit.

Historische ontwikkeling CO₂-uitstoot mobiliteit (kton)