Ver­me­den CO₂-uit­stoot

Vermeden CO₂-uitstoot

Groe­ne stroom

 • Als we zelf groene stroom opwekken, hoeven we minder stroom in te kopen van fossiele centrales. Hierdoor hoeft de centrale minder fossiele brandstoffen te verbruiken, en wordt minder CO2 uitgestoten. Daarom stimuleert de gemeente dat lokaal zo veel mogelijk groen stroom wordt opgewekt.
 • De totale productie van groene stroom binnen de gemeente was in 2017 27,4 miljoen kWh. Dit is evenveel stroom als 12.000 huishoudens gebruiken.
 • Door de productie van groene stroom is de uitstoot van zo'n 12 kton CO2 vermeden.

Groene stroom

Her­nieuw­ba­re warm­te

 • Een andere manier om de CO2-uitstoot te verminderen, is minder aardgas te gebruiken. De meeste gebouwen gebruiken aardgas om de ruimte mee te verwarmen. Door hernieuwbare warmte te gebruiken, hoeven we minder aardgas te verbranden.
 • Hernieuwbare warmtebronnen zijn bijvoorbeeld zonnewarmte (zonthermie), aardwarmte (geothermie) en biomassa (pelletkachels of biomassaketels). Warmtepompen kunnen warmte uit de buitenlucht of de bodem halen en naar binnen pompen. Ook dit levert hernieuwbare warmte op.
 • De totale productie van hernieuwbare warmte was in 2017 327 TJ. Dit is evenveel als 8.700 huishoudens gebruiken.
 • Door het gebruik van hernieuwbare warmte is de uitstoot van 18,3 kton CO2 vermeden.

Hernieuwbaar warmtegebruik (TJ)

Her­nieuw­baar gas

 • Het gebruik van aardgas zorgt voor uitstoot van CO2, en dus voor klimaatverandering. Aardgas komt uit de bodem. We kunnen dezelfde stof ook maken door plantaardige en dierlijke resten te vergisten. Wanneer het geproduceerde biogas dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, noemen we het 'groen gas'.
 • In Groningen produceert een aantal partijen biogas:
  • Suiker Unie vergist suikerbietenresten.
  • Attero vergist een deel van het gemeentelijke afval.
  • Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde vergist rioolslib.
  • Bij vuilstortplaats De stainkoel'n 2 wordt biogas afgevangen.
 • Als alle geproduceerde biogas werd gebruikt in woningen, zou het voldoende zijn om 17 duizend woningen van gas te voorzien.
 • Bij de productie van biogas komt CO2 vrij. Alleen gedetailleerd onderzoek naar de lopende projecten kan betrouwbaar de CO2-emissiereductie geven. Daarom is de CO2-besparing in deze monitor niet meegenomen.

Bruto productie hernieuwbaar gas (TJ)

Ener­gie­be­spa­ring

Een andere manier om CO2-uitstoot te verminderen, is door te besparen op energiegebruik. Er wordt in Groningen veel energie bespaard: een groot aantal Groningse woningen en bedrijfsgebouwen is de afgelopen jaren geïsoleerd, apparaten worden jaarlijks efficiënter, veel Groningers nemen de fiets in plaats van de auto, et cetera. Tegelijk groeit de gemeente en de economie, wat leidt tot groei van het totale energiegebruik. De CO2-reductie door energiebesparing is op gemeentelijk niveau moeilijk in te schatten. Het is wel zeker dat de CO2-uitstoot zonder de energiebesparende maatregelen tientallen kton hoger zou zijn dan ze nu is.