Een terugblik en vooruitzicht met de Koplopers

Een terugblik en vooruitzicht met de Koplopers

Een terugblik en vooruitzicht met de Koplopers

1 feb 2019

Van elkaar kun je leren. Met die instelling komen de 41 partners van Groningen CO2-neutraal regelmatig bij elkaar aan de versnellingstafels. Het doel van deze versnellingstafels is de energietransitie in Groningen – je raadt het al – te versnellen.

Per thema legt een partner een nieuwe ontwikkeling of knelpunt voor aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.  

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft.

De Koplopers

De versnellingstafel van de koplopers bestaan uit de partners die zich het hardst inzetten voor de energietransitie, namelijk UMCG, provincie Groningen, gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Grunneger Power, Bedrijvenvereniging West, RUG, Gasunie. Zij houden zich bezig met hoe alle partners van het platform gestimuleerd kunnen worden om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. Onderwerpen als in te zetten tools, uit te oefenen invloed op regionale en landelijke politiek en de interne en externe communicatie van de tafels passeren de revue. Afgelopen woensdag kwamen de koplopers weer bij elkaar en daar werden de volgende zaken besproken:

Brief college

Tijdens de vorige bijeenkomst werd besloten om vanuit het platform een brief naar het toekomstige college te sturen om zo de doelen van de Routekaart onder de aandacht te brengen en in het collegeprogramma te krijgen.  De brief is inmiddels verstuurd en hoewel de formatie van het college nog gaande is, hebben zij al wel een reactie gegeven op de brief. Hoe zich dit in de praktijk verder zal ontwikkelen gaan we de komende tijd meemaken. Lees hier de brief. 

CO2-tool

Met de door de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ontwikkelde CO2-footprint-calculator krijgen grote bedrijven en MKB’ers snel en duidelijk inzicht in de eigen CO2-uitstoot én die van elkaar. Sinds een aantal maanden is deze calculator voor iedereen gratis toegankelijk. Om het voor bedrijven en MKB'ers nog aantrekkelijker te maken om gebruik te maken van deze calculator wil Dick Jager (RuG) ook workshops aan gaan bieden

CO2-monitor

Om de ambitie en doelstellingen van dit platform te monitoren is de CO2-monitor opgesteld. Met deze monitor is te bepalen in hoeverre Groningen op weg is om de gestelde doelen te bereiken, wat de resterende opgave is en in hoeverre de verschillende actoren een bijdrage leveren aan realisatie van de ambitie. De monitor is hiermee een sturingsinstrument, waarmee de effectiviteit van duurzaamheidsinspanningen in Groningen inzichtelijk is gemaakt.

Met de nieuwe cijfers (2017) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de CO2-monitor ook weer een update gekregen. Lammert Wiersma (E&E advies) gaf een samenvatting van deze update. De CO2-uitstoot van bedrijven is de afgelopen jaren afgenomen en hoewel de CO2-uitstoot voor mobiliteit lijkt te zijn gestegen, is dit juist per inwoner gedaald. Verder is er een exponentiële groei te zien in de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom, waarbij zon een steeds groter aandeel levert t.o.v. wind. De nieuwe CO2-monitor wordt zeer binnenkort online gezet. 

Regionale Energie Strategie

Wouter van Bolhuis (Gemeente Groningen) geeft ook dit keer een update over de Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. De doelstellingen van alle Gemeenten, provincies en waterschappen bepalen gezamenlijk de contouren van de regio’s. Als de regiovorming van onderop niet slaagt, kan de provincie de regie op zich nemen. In de RES-regio wordt de samenwerking tussen de verschillende overheden en alle andere partners georganiseerd. Er wordt een werkstructuur opgezet waarin ook partners zoals netbeheerders, kennisorganisaties, de energiesector en groene partijen een plek hebben. RES’en in het land tellen samen op tot de landelijke opgave duurzame elektriciteit en geven zicht op de duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving.

Een van de grote vragen is hoe de warmtedoelstellingen kunnen worden behaald. Wanneer geothermie niet lukt zullen er opties moeten worden verkend zoals bijv. restwarmte van de Eemshaven of Google. Dit is echter een 'minder' duurzame warmtebron dan geothermie. Verder wordt er verkend welke regio's welke verantwoordelijkheden op zich gaan nemen.

Jaar- en communicatieplan

Tijdens de volgende bijeenkomst wordt er o.a. besproken wat het jaarplan van deze tafel gaat zijn en wat er gaat veranderen in de communicatie.