Eerste Versnellingstafel Groen Gas: wat zijn knelpunten en kansen voor nuttig gebruik biomassa?

Eerste Versnellingstafel Groen Gas: knelpunten en kansen voor nuttig gebruik biomassa

Eerste Versnellingstafel Groen Gas: knelpunten en kansen voor nuttig gebruik biomassa

24 apr 2017

Partners bespraken huidige stand van biomassa en ambities voor de toekomst

Biomassa is met afstand de grootste hernieuwbare energiebron in Groningen. In 2014 was het aandeel biomassa 532 TeraJoule, terwijl het aandeel van de tweede energiebron, bodem, in datzelfde jaar 86 TeraJoule was. Biomassa zijn stoffen die afkomstig zijn van plantaardig of dierlijk materiaal van recente oorsprong en die kunnen worden gebruikt voor energetische doeleinden. Door biomassa te vergisten ontstaat groen gas: gereinigd biogas dat dezelfde chemische samenstelling heeft als aardgas. Hierdoor kan groen gas, in tegenstelling tot biogas, in het aardgasnet worden geïnjecteerd. Eenmaal in het gasnet is groen gas niet meer te onderscheiden van aardgas en kan het voor dezelfde toepassingen worden gebruikt.

 

Biomassavergisting is daarmee een duurzame energieoplossing met dezelfde kenmerken als aardgas. SuikerUnie, Attero, afvalverwerker Stainkoel’n en nieuwe partner van het platform Waterschap Noorderzijlvest zijn in de gemeente Groningen en omstreken verantwoordelijk voor de productie van biogas. Maar het aandeel nuttig gebruik van biomassa kan worden vergroot. Daarom werd de eerste Versnellingstafel Biomassa/Groen Gas georganiseerd op 12 april 2017. 


Harry Mencke (Suikerunie), Anne Helbig (Gemeente Groningen), Marko Kwak (Attero), Fokko Reinders (Enexis), Jan Hendrik Annema (Gasterra), Willy Poiez (Waterschap), Bertha Tamming (UMCG), Ruud Paap (Energy Valley), Johan Holstein (DNVGL), Bauke van der Velde (Gasunie new energy), Anne Venema (Gemeente Groningen), Gerard Martinus (Gasterra), Jelmer Pijlman (E&E advies) bekijken de groen gas productie van SuikerUnie.

Presentaties Attero, SuikerUnie en UMCG over huidig gebruik biomassa

Na de kennismaking volgden presentaties van drie partners over hun visie op de productie van groen gas. Hierdoor kwamen ook de kansen en knelpunten ten aanzien van biomassa aan het licht. Marco Kwak van Attero, het afvalverwerkingsbedrijf dat het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt, trapte af met een presentatie over de mogelijkheden om de biomassa productie in de gemeente Groningen te vergroten. Hij stelt voor om de economische kansen van biomassa vorm te geven vanuit lokale samenwerking. 

 

Harry Mencke vertelde over de groen gas productie van SuikerUnie. Het proces zelf konden de deelnemers na afloop bekijken. Over het energieverbruik en de afvalstromen van het UMCG presenteerde Bertha Tamming. Ze vergeleek de huidige stand met de wens van het UMCG om groen gas te gebruiken. 

 

Het is noodzakelijk om te onderzoeken of er, naast de huidige bronnen, nog andere lokaal beschikbare biomassa-bronnen zijn.

Wat zijn de knelpunten op weg naar het nuttig gebruik van biomassa?

Deze wens speelt ook bij andere deelnemers van de Versnellingstafel Biomassa/Groen Gas. Daarmee kwam het eerste knelpunt op weg naar het nuttig gebruik van biomassa aan het licht: er is een vraag naar groen gas die nu niet ingevuld wordt. Over knelpunten werd in het tweede deel van de Versnellingstafel verder gesproken.

 

De deelnemers benoemden knelpunten rondom 3 thema’s:

 

1. Communicatie. De Stad en regio moeten beter communiceren over de huidige bio- en groen gas productie. Het is bijvoorbeeld bij weinig mensen bekend dat Groningen al vanaf een temperatuur van 15 graden kan draaien op groen gas. Mede door het gebrek aan communicatie, merkten de deelnemers op, is het draagvlak in de omgeving voor biogas productie een aandachtspunt.

 

2. Beschikbaarheid van biomassa. Naast communicatie is er nog onvoldoende duidelijkheid over de beschikbare biomassa die omgezet kan worden in groen gas. Zijn er, naast de huidige bronnen, nog andere lokaal beschikbare bronnen? En hoe zijn deze te ontsluiten voor nuttig gebruik? Ook cascadering van biologisch materiaal, zoals de stromen die via de riolen beschikbaar zijn, is nog niet altijd optimaal. Er lijkt dus meer waarde te halen uit de bestaande biomassastromen.

 

3. Wetgeving. Ten slotte werd duidelijk dat de huidige wetgeving niet optimaal is voor het nuttig gebruik van biomassa. Rioolslib dat niet als bodemverbeteraar gezien mag worden is daar een voorbeeld van. Dit werkt onnodig beperkend.

Onze doelstelling voor de komende jaren is dat alle beschikbare biomassa in en rondom de stad nuttig worden gebruikt, waarbij cascadering een leidend principe is en energiewinning één van de onderdelen.

Ambities en actieplan om gebruik biomassa te verbeteren

Na het bespreken van deze knelpunten formuleerden deelnemers de ambitie voor de komende periode als volgt: alle beschikbare biomassa in en rondom de stad wordt nuttig gebruikt, waarbij cascadering een leidend principe is en energiewinning één van de onderdelen.

Bij deze ambitie hoort een actieplan, met als belangrijkste onderdeel dat de potentie van biomassa goed in beeld wordt gebracht. Er komt een inventarisatie naar bestaande biomassa stromen in en rondom de stad Groningen. Hierbij wordt gekeken naar aanwezigheid van biomassa en naar de volumes, condities en betrokken partijen van die biomassa. Ook wordt onderzocht of andere grondstoffen uit biomassastromen kunnen worden gewonnen, beschikbaar zijn en of deze stromen geschikt zijn voor energieproductie. Ten aanzien van het laatste knelpunt gaan de deelnemers zoeken naar een antwoord op de vraag: welke wet- en regelgeving is beperkend voor het nuttig gebruik van biomassa?

De Versnellingstafel Groen Gas was een eerste verkenning van een aantal partijen die enthousiast zijn over biomassa en kansen zien om hier in de toekomst meer mee te doen. Unaniem is daarom besloten een volgende bijeenkomst te beleggen.

 

Aanmelden voor de volgende Versnellingstafel Groen Gas kan via onderstaand formulier: